Your browser is outdated. Upgrade your browser for better user experience and security

Sens-city homepagina

Privacy policy

Privacyverklaring vzw Stijn

Algemeen

Vzw Stijn biedt op een deskundige en betrokken manier begeleiding en ondersteuning aan personen met een handicap. Aanvullend staan we ook open voor andere mensen die behoefte hebben aan chronische zorg. We komen op voor de mensen met de grootste zorgbehoefte en met complexe problematieken.

Om de kwaliteit van deze deskundige zorg te kunnen garanderen, hebben we nood aan informatie en persoonsgegevens en bij uitbreiding ook aan persoonlijke gegevens (onder meer betreffende de gezondheid).

Vzw Stijn ontvangt op die manier veel informatie en persoonsgegevens van haar cliënten en hun netwerk, van personeelsleden, stagiaires, sollicitanten, vrijwilligers en bezoekers van onze website.

We hechten veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken deze persoonsgegevens met de nodige zorg en met respect voor het beroepsgeheim.

Vzw Stijn nodigt u uit de tijd te nemen om deze Privacyverklaring door te nemen, waarin we u vertellen hoe we met uw persoonsgegevens omgaan.

Toepassing

Deze privacyverklaring is van toepassing voor al onze cliënten, zowel de huidige, vroegere als toekomstige cliënten, hun netwerk, personeelsleden, stagiaires, sollicitanten, vrijwilligers en op alle bezoekers van de website(s).

Zeer veel professionelen in onze werking komen in aanraking met persoonsgegevens. We denken hierbij onder meer aan de arts (in dienstverband), tandarts, diëtist, (zelfstandige) verpleegkundige, sociaal assistent, kinesist, logopedist, therapeut, pedagoog, psycholoog, opvoeder, begeleider, bewonersadministratie, boekhouding, personeelsadministratie, informaticadienst, ….

Vzw Stijn streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van iedereen te respecteren telkens wanneer we persoonsgegevens verwerken.

Onze plichten

Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten u als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet. We denken aan: uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, gegevens betreffende gezondheid van de cliënt, de voeding, verzorging, communicatie en tijdbesteding. Maar ook een rekeningnummer, gegevens nodig voor facturatie of lonen, gegevens betreffende de opleiding of je diploma, gegevens voor verzekeringen, een foto tijdens de activiteiten, ... zijn persoonsgegevens die door verloop van tijd in ons bezit komen.

De persoonsgegevens verwerken we in het kader van de dienstverlening, tewerkstelling of van een bepaalde activiteit. We denken onder andere aan: het verkennen en aanbieden van de juiste zorg en het opmaken van een IDO (individuele dienstverleningsovereenkomst), het versturen van correcte facturen, het informeren via nieuwsbrieven, de administratie van de lonen, personeelsbeleid, het communiceren over stageperiodes, het uitnodigen voor een selectie-proef, het verzekeren van vrijwilligerswerk en het beantwoorden van vragen die ons toekomen via de website.

Vzw Stijn gebruikt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is. De bewaartermijn van al deze gegevens kan per doel verschillen (medische gegevens worden meestal langer bewaard) en is genoteerd in ons dataregister. Dit dataregister is een verplicht intern document en brengt ook in kaart welke persoonsgegevens we bijhouden, van waar deze komen en met wie we ze delen.

Gegevens worden enkel verwerkt indien we hiervoor toestemming krijgen of in het kader van een overeenkomst, indien er een wettelijke basis is of bij vitaal of gerechtvaardigd belang. Met derden (=professionelen niet in dienst van vzw Stijn en overheidsdiensten) worden enkel die gegevens gedeeld die noodzakelijk en relevant zijn voor de zorg- en dienstverlening (bijvoorbeeld loongegevens aan overheidsdiensten of medicatievoorschriften aan apothekers). Wie de informatie doorgeeft, aan wie en op welke manier, wordt grondig overwogen.

Vzw Stijn streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de verschillende locaties als op het netwerk van vzw Stijn. Wij hebben hiervoor passende organisatorische en technische maatregelen genomen zoals goed beveiligde loggings, het gebruik van firewalls, de beveiliging van de servers en de versleuteling van persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft met bettrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens natuurlijk ook een aantal rechten die u op elk moment kunt uitoefenen:

  • Recht op informatie en inzage: u mag weten welke gegevens we van u bij houden en u hebt het recht om deze in te zien.
  • Recht op correctie: als uw gegevens niet kloppen, kan u ons vragen om deze te verbeteren.
  • Recht op gegevenswissing: bij voorbeeld indien uw gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de interne werking of indien gegevens incorrect zijn, heeft u het recht om te vragen uw informatie te verwijderen.
     
  • Recht op beperking van de verwerking: u hebt in bepaalde omstandigheden (o.a. wanneer de gegevens onrechtmatig zijn verkregen of betwist worden) recht om het verder gebruik van uw informatie tijdig te ‘blokkeren’.
  • Recht op gegevensoverdracht: Indien in het kader van de overeenkomst de gegevens verplaatst moeten worden, zorgen wij ervoor dat dit vlot gaat.
  • Recht op bezwaar: u kan bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en wij zullen hieraan voldoen indien er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn.
  • Recht om een klacht in te dienen: u hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

Denkt u dat er een probleem is met uw persoonsgegevens of hebben wij mogelijk een fout gemaakt?
Meld het ons! U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren. Onze contactgegevens vindt u op onze site alsook via de link hieronder. Vzw Stijn zal uw verzoeken beantwoorden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en dit in principe binnen de periode van één (1) maand.

 

Wijzigingen

Vzw Stijn heeft het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze privacyverklaring kan te allen tijde gericht worden aan de plaatselijke verantwoordelijke voor deze gegevens of de DPO (Data Protection Officer) van vzw Stijn (KBO 0439.452.461.):

vzw Stijn, DPO
Breugelweg 200
3900 Overpelt
011 64 28 60
dpo@stijn.be